Η Νομοθεσια για Πισινες

Η Νομοθεσια για Πισινες

Η Νομοθεσια για Πισινες

Η Νομοθεσια για Πισινες | Νομοθεσία Κολυμβητικής Δεξαμενής και Τροποποιήσεις | ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Γ1/443/1973

Η Νομοθεσια για Πισινες | Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73)

Η Νομοθεσια για  Πισινες Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ.Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ4 1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών. (Υγειονομική Διάταξη)

31 Ιανουαρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχοντες υπόψη:

α) Τον ΑΝ 7/1967 «περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής»

β) Το ΒΔ 84/1965 «περί οργανώσεως του Υπουργείου Υγιεινής»

γ) Τον ΑΝ 2520/1940 «περί Υγειονομικών Διατάξεων» αποφασίζομεν εκδίδομεν την κάτωθι υγειονομικήν διάταξιν:

Η Νομοθεσια για τις Πισινες ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 1. «Κολυμβητική δεξαμενή» ή «Κολυμβητήριον» καλείται εν τη παρούση πάσα τεχνητή εν όλω ή εν μέρει δεξαμενή, τροφοδοτουμένη δι΄ύδατος εξ ηλεγμένης κατά τους κανόνας της υγιεινής πηγής, η οποία χρησιμοποιείται προς λούσιν δι΄εμβαπτίσεως ολοκλήρου του σώματος, ομαδικήν κολύμβησιν και αναψυχήν.

Εις τον όρον τούτον δεν περιλαμβάνονται αι δεξαμεναί λουτρών καθαριότητας, δημοτικαί ή ιδιωτικαί.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 2.«Εσωτερική» κολυμβητική δεξαμενή καλείται η κειμένη εντός κλειστού εστεγασμένου χώρου, «υπαιθρία» δε ή ευρισκομένη εις ανοικτόν περιφραγμένον χώρον.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 3. «Δημοσίας» χρήσεως κολυμβητική δεξαμενή καλείται η χρησιμοποιουμένη γενικώς υπό του κοινού ή ομάδων πληθυσμού, ως μελών συλλόγων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ξενοδοχείων, ενοίκων πολυκατοικίας, κλπ, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 4. «Αθλητική» κολυμβητική δεξαμενή καλείται η χρησιμοποιουμένη αποκλειστικών ή κατά κύριον λόγον διά τέλεσιν αθλητικών αγωνισμάτων, προπόνησιν ή εκπαίδευσιν των αθλητών.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 5. «Ιδιωτική» κολυμβητική δεξαμενή καλείται η χρησιμοποιουμένη αποκλειστικώς υπο μελών μιας οικογενείας και συγγενών ή φιλικών προσώπων.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 6. «Υγειονομική Υπηρεσία» καλείται εν τη παρούση η εις έκαστον Νομόν αρμοδία δια τα θέματα δημοσίας υγείας Υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ασχέτως διοικητικής εξαρτήσεως ταύτης.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 7. «Υπεύθυνον πρόσωπον» ή «Υπεύθυνος» καλείται το φυσικόν πρόσωπον, ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών, το οποίον μεριμνά δια την λειτουργίαν της δεξαμενής και είναι ικανόν να εξασφαλίση την εφαρμογήν των όρων της παρούσης, τυγχάνει δε της αποδοχής της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 8. Δια της συντομογραφίας «μ» συμβολίζεται το μέτρον (μήκους).

Όπου εν τη παρούση αναφέρονται δεξαμεναί κολυμβήσεως νοούνται αι δημοσίας χρήσεως τοιαύται, πλην εάν ρητώς μνημονεύεται άλλως.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Β΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Άρθρον 2

Υλικά Κατασκευής

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 1. Δια την κατασκευήν των κολυμβητικών δεξαμενών δέον όπως χρησιμοποιώνται ανθεκτικά υλικά, τα οποία θα εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και λείας εσωτερικάς επιφάνειας.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 2. Η ποιότης των υλικών του μηχανολογικού εξοπλισμού θα είναι τοιαύτη, ώστε να μη δημιουργείται οιοσδήποτε κίνδυνος ρυπάνσεως του ύδατος (λόγω διαβρώσεως, διαλύσεως βαρέων μετάλλων κλπ)

Άρθρον 3

Χώροι και γενική διάταξις αυτών

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 1. Η διάταξις της ευρυτέρας περιοχής της δεξαμενής δέον να είναι τοιαύτη, ώστε οι λουόμενοι κατά την πορείαν των προς τον καθ΄αυτό χώρον κολυμβήσεως να διέρχωνται διαδοχικώς εκ των αποδυτηρίων, των αποχωρητηρίων και εν συνεχεία των καταιονητήρων, προς λήψιν λουτρού καθαριότητος.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες  2. Εις τας δεξαμενάς τας χρησιμοποιουμένας ταυτοχρόνως υπ΄ αμφοτέρων των φύλων δέον όπως διατίθενται ιδιαίτερα αποχωρητήρια και καταιονητήρες, δι΄έκαστον φύλον.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 3. Εις τας δεξαμενάς τας λειτουργούσας δι΄ανακυκλοφορίας και καθαρισμού του ύδατος δέον όπως διατίθεται επαρκής χώρος και παρέχεται άνετος προσπέλασις δια την τοποθέτησιν, επιθεώρησιν και επισκευήν των διυλιστηρίων και την εκτέλεσιν των εργασιών συντηρήσεως, ως αλλαγήν της άμμου, των σωληνώσεων, των αντλιών, των δικλείδων και των λοιπών εξαρτημάτων του συστήματος καθαρισμού και ανακυκλοφορίας του ύδατος. Γενικώτερον συνιστάται η τοποθέτησις απάντων των δικτύων (υδραυλικών, ηλεκτρικών κλπ) εντός επισκεψίμων στοών ή επιθεωρησίμων οχετών (καναλίων).

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 4. Κατάλληλα μέτρα δέον όπως λαμβάνωνται δια την προστασίαν των μηχανημάτων και εξαρτημάτων έναντι κινδύνων ψύξεως κατά τας ψυχράς περιόδους, δια καλήν αποστράγγισιν και εκκένωσιν των σωληνώσεων, δια την προστασίαν τω εγκαταστάσεων έναντι κινδύνων πλημμυρών κλπ.

Άρθρο 4

Σχέδιον και λοιπά στοιχεία δεξαμενών κολυμβήσεως

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 1. Το σχήμα των δεξαμενών δέον να είναι τοιούτον ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κυκλοφορία και ανανέωσις του ύδατος, αποκλειομένης της δημιουργίας θυλάκων στασίμου ή ανεπαρκώς ανανεουμένου ύδατος.

Πισινες Νομοθεσια Γενικώς συνιστάται το ορθογωνικόν σχήμα εν κατόψει, με το αβαθές τμήμα εις το εν άκρον παρά την είσοδον και το βαθύ τμήμα εις το έτερον άκρον ή εγγύς αυτού.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 2. Τα τμήματα της δεξαμενής τα έχοντα βάθος ολιγώτερον των 0,90 μ. θα διαχωρίζωνται δι΄εμφανούς γραμμής ασφαλείας, χαρασσομένης εις τον πυθμένα ή εφ΄όσον κριθεί αναγκαίον, θα επισημαίνωνται δια πλωτήρων με σημαίας ανά αποστάσεις ουχί μεγαλυτέρας των 10,0μ.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Το βάθος του ύδατος εις το βαθύτερον σημείον και εις το σημείον βάθους του 1,50μ δέον όπως σημειούται εμφανώς εις αμφοτέρας τας πλευράς της δεξαμενής. Επίσης δέον όπως σημειούται το βάθος του ύδατος και εις το τέρμα της δεξαμενής.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 3.Αι εν κατόψει διαστάσεις των ορθογωνίων δεξαμενών συνιστάται όπως είναι τουλάχιστον 10,0μΧ20,0μ. ή κατά προτίμησιν 12,50μΧ25,0μ των δε παιδικών 6,0μΧ12,0μ.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 4. Αι δεξαμεναί αναλόγως της επιφανείας αυτών διακρίνονται εις:

α).Μικράς, εφ΄οσον έχουν επιφάνεια μέχρι 350μ²

β)Μεσαίας, εφ΄όσον έχουν επιφάνειαν μεγαλυτέραν των 350 μ² και μέχρι 1250μ²

γ)Μεγάλας, εφ΄όσον έχουν επιφάνειαν μεγαλυτέραν των 1250μ²

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 5. Η κλίσις του πυθμένος της δεξαμενής εις οιονδήποτε τμήμα αυτής, βάθους μικροτέρου του 1,50μ., δέον όπως μην είναι μεγαλύτερα του 1 προς 12,50(8%), εις μεγαλύτερα βάθη συνιστάται όπως μη υπερβαίνη το 1 προς 3.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 6. Αι δεξαμεναί δέον όπως είναι μονίμου κατασκευής, υδατοστεγείς, με επιφανείας λείας και ευχερώς καθαριζομένας.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες 7. Αι εσωτερικαί επιφάνειαι των περιμετρικών τοίχων της κολυμβητικής δεξαμενής δέον όπως είναι κατακόρυφοι.

Πισινες Νομοθεσια 8. Ο πυθμήν και αι πλευραί της δεξαμενής μέχρι των γύρωθεν αυτής διαδρόμων δέον όπως είναι επενδεδυμέναι δι΄υλικού ανοικτού εν γένει χρώματος, μετά λείας και άνευ ανοικτών αρμών ή ρηγμάτων επιφανείας. Εφ΄όσον είναι τεχνικώς εφικτόν, άπασαι αι γωνίαι δέον να είναι στρογγυλευμέναι. Επίστρωσις του πυθμένος δι΄άμμου ή γαιωδών υλικών απαγορεύεται.

Άρθρον 5

Μέγιστον φορτίον δεξαμενών

Πισινες Νομοθεσια 1.Ο μέγιστος αριθμός των λουομένων, οι οποίοι θα ευρίσκωνται ανά πάσαν στιγμήν εντός του περιφραγμένου χώρου της δεξαμενής (κυρίως δεξαμενή, διάδρομοι, αποδυτήρια κλπ), θα υπολογίζεται βάσει της επιφανείας του ύδατος ως κάτωθι:

α) Τμήματα δεξαμενής βάθους μέχρις 1,0 μ. αναλογία τουλάχιστον 1,0μ² επιφανείας ύδατος ανά λουόμενον.

β) Τμήματα δεξαμενής βάθους μεγαλυτέρου του 1,0 μ. αναλογία τουλάχιστον 2,50 μ² επιφανείας ύδατος ανά λουόμενον.

Προ του κατά τα ανωτέρω υπολογισμού του μεγίστου φορτίου της δεξαμενής, θα αφαιρείται δι΄έκαστον σημείον καταδύσεως αυτής επφάνεια 30 μ².

Πισινες Νομοθεσια 2. Επιπροσθέτως ο μέγιστος συνολικός αριθμός των εισερχομένων εντός της δεξαμενής κολυμβήσεως καθ΄οιανδήποτε χρονικήν περίοδον δεν θα είναι μεγαλύτερος του υπολογιζομένου, βάσει του αριθμού ανακυκλοφορίας ή ανανεώσεως του ύδατος της δεξαμενής, κατά την υπ΄όψιν περίοδον, ως κάτωθι:

α) Περίπτωσις συνεχούς χλωριώσεως του ανακυκλοφορούντος ή ανανεουμένου ύδατος της δεξαμενής: αναλογά τουλάχιστον 500 λίτρων καθαρού ύδατος ανά λουόμενον.

β). περίπτωσις ανανέωσεως του ύδατος εξ ασφαλούς φυσικής πηγής, μη υποκειμένης εις χλωρίωσιν: αναλογία τουλάχιστον 2.000 λίτρων ύδατος ανά λουόμενον.

Άρθρον 6

Πισινες Νομοθεσια  Στόμια εισροής και εκροής. Εκκένωσις

Πισινες Νομοθεσια  1.Η τροφοδότησις των δεξαμενών θα πραγματοποιείται μέσω πολλαπλής εισαγωγής, η δε εκροή του ύδατος μέσω πολλαπλής εξαγωγής εν συνδυασμώ μετά των αυλάκων υπερχειλίσεως (παρ.7). Δια δεξαμενάς επιφανείας μικρότερας των 75μ² δυνατόν να προβλέπεται απλή μόνον εισαγωγή και εξαγωγή.

Πισινες Νομοθεσια  1. «Η τροφοδότησις και η εκροή του ύδατος των δεξαμενών θα πραγματοποιείται μέσω συστημάτων εισαγωγής και εξαγωγής αντιστοίχως για την ανακυκλοφορία και ανανέωση του νερού, εν συνδυασμώ μετά των αυλάκων υπερχειλίσεως (αρθ. 7.) Δια δεξαμενάς επιφανείας μικροτέρας των 75μ2 δυνατόν να προβλέπεται απλή μόνον εισαγωγή και εξαγωγή»

Πισινες Νομοθεσια 2.Γενικώς συνιστάται όπως τα στόμια εισροής τοποθετώνται εις το αβαθές τμήμα της δεξαμενής και ανά αποστάσεις ουχί μεγαλυτέρας των 4,50μ., τα δε στόμια εκροής εις το βαθύ τμήμα αυτής και ανά αποστάσεις ουχί μεγαλυτέρας των 6,0 μ. Αι αντίστοιχοι αποστάσεις από των πλαγίων τοιχωμάτων ορίζονται εις το ήμισυ.

Εις δεξαμενάς επιφανείας μεγαλυτέρας των 150μ² συνιστάται η τοποθέτησις στομίων εισροής και εις τα πλάγια τοιχώματα ανά αποστάσεις 4,50 μ.

Εις πολύ μεγάλας δεξαμενάς με στόμια εκροής εις το κέντρον αυτών, τα στόμια εισροής δέον όπως τοποθετώνται κατά τα ως άνω διαστήματα των 4,50μ. καθ΄όλην την περίμετρον τούτων.

2.Εις πολύ μεγάλας δεξαμενάς με στόμια εκροής εις το κέντρον αυτών, τα στόμια εισροής συνιστάται όπως τοποθετώνται κατά τα ως άνω διαστήματα των 4,50 μ. καθόλην την περίμετρον τούτων»

3. Εν πάση περιπτώσει τα στόμια εισροής του (νέου ή ανακυκλοφορούντος) καθαρού ύδατος και τα στόμια εκροής αυτού δέον όπως διατάσσωνται κατά τρόπον, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφος κυκλοφορία του ύδατος, ως και διατήρησις ομοιομόρφου υπολειμματικού χλωρίου απανταχού της δεξαμενής, άνευ δημιουργίας θυλάκων στασίμου ή ανεπαρκώς χλωριωμένου ύδατος. Εις δεξαμενάς ακανονίστου σχήματος θα μελετάται ιδιαιτέρως η διάταξις των στομίων εισροής και εκροής εις τρόπον, ώστε να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν η κατά τα ανωτέρω πλήρης ανανέωσις του ύδατος.

4. Τα στόμια εισροής θα είναι βυθισμένα κατά 0,30μ. περίπου προς αποφυγήν εκλύσεως του εν διαλύσει χλωρίου και εφωδιασμένα δια ρυθμιζομένων επιστομίων ή δικλείδων, ίνα καθίσταται δυνατή η ρύθμισις της παροχής εκάστου τούτων, προς εξασφάλισιν ομοιομόρφου ροής εντός της δεξαμενής.

Ομοίως και τα στόμια εκροής θα είναι κατά προτίμησιν εφωδιασμένα δια ρυθμιστικών επιστομίων ή δικλείδων.

Εις ας περιπτώσεις το ύδωρ παρέχεται εκ συστήματος υδρεύσεως, δέον όπως υφίσταται διακοπή, αποκλείουσα της παλινδρόμησιν υδάτων της δεξαμενής προς το δίκτυον της υδρεύσεως, υπο οιασδήποτε συνθήκας.

5. Δια την απομάκρυνσιν του σχηματατιζομένου επι της επιφανείας του ύδατος υμενίου, το οποίον αποτελεί σοβαράν εστίαν μολύνσεως, συνιστάται όπως το ήμισυ περίπου της εκροής του ύδατος πραγματοποιήται δι΄υπερχειλίσεως εκ σημείων έναντι της εισαγωγής. Το υπόλοιπον ύδωρ δέον να εκρεη μέσω βυθισμένων στομίων και εκ του πυθμένος προς αποφυγήν δημιουργίας περιοχών στασίμου ύδατος καθ΄ύψος και απομάκρυνσιν των τυχόν ιζημάτων.

5. Δια την απομάκρυνσιν του σχηματιζομένου επί της επιφανείας του ύδατος υμενίου, το οποίον αποτελεί σοβαράν εστίαν μολύνσεως, συνιστάται όπως το ήμισυ τουλάχιστον περίπου της εκροής του ύδατος πραγματοποιείται δι’υπερχειλίσεως (αρθ. 7). Το υπόλοιπον ύδωρ δέον να εκρέει μέσω βυθισμένων στομίων και εκ του πυθμένος προς αποφυγήν δημιουργίας περιοχών στασίμου ύδατος καθύψος και απομάκρυνσιν των τυχόν ιζημάτων

6. Είναι δυνατή η κατασκευή δεξαμενών κολυμβήσεως πληρούμενων μέχρι της στάθμης του περιμετρικού διαδρόμου με υπερχείλισιν του πλεονάζοντος ύδατος κατά μήκος της περιμέτρου και συλλογήν αυτού υπό παρακειμένου συλλεκτηρίου αύλακος, κεκαλυμμένης δι΄ανοξειδώτου πυκνής εσχάρας.

7. Εις απάσας τας δεξαμενάς δέον όπως προβλέπεται στόμιον εκκενώσεως εις το βαθύτερον σημείον αυτών, αποχετευτικής ικανότητας τοιαύτης, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης εκκένωσις της δεξαμενής εντός διαστήματος 4 ωρών. Το άνοιγμα της εκκενώσεως δέον να καλύπτεται δια καταλλήλου εσχάρας, μη ευχερώς μετακινουμένης υπο των κολυμβητών, της οποίας τα ανοίγματα δέον όπως έχουν συνολικήν επιφάνειαν τουλάχιστον τετραπλασίαν της διατομής του σωλήνος εκκενώσεως.

8. Εις τας δεξαμενάς τας λειτουργούσας δι΄ανακυκλοφορούντος ύδατος δέον όπως προβλέπεται κατάλληλον σύστημα αποχετεύσεως των τυχόν διαρρεόντων υδάτων εκ των σωληνώσεων, των αντλιών και των λοιπών εξαρτημάτων. Ουδεμία απ΄ευθείας σύνδεσις προς τους υπονόμους επιτρέπεται και άπαντες οι αποχετευτικοί αγωγοί δέον όπως διακόπτωνται δια καταλλήλου διατάξεως ούτως ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος παλινδρομήσεως και εισόδου υδάτων εκ των υπονόμων εις την δεξαμενήν. Εις ας περιπτώσεις οι υπόνομοι ευρίσκονται εις ανωτέραν στάθμην, δέον όπως χρησιμοποιούνται αντλίαι δια την ανύψωσιν των διαρρεόντων υδάτων.

Άρθρο 7

Αύλακες υπερχειλίσεως

1. ΄Απασαι αι δεξαμεναί, επιφανείας μεγαλύτερας των 200μ², θα περιβάλλωνται καθ΄ολην την περίμετρον αυτών, πλην της περιοχής των κλιμάκων, δι΄αυλάκων υπερχειλίσεως, η μορφή και το μέγεθος των οποίων θα είναι τοιαύται ώστε:

α) τα εντός αυτών εισερχόμενα υλικά να μη δύνανται να επανέλθουν εις την δεξαμενήν, λόγω αποτόμου εισόδου ύδατος εις αυτάς.

β) το άκρον των να δύναται να χρησιμοποιείται ως χειρολαβή παρά των λουομένων.

γ)το βάθος των είναι επαρκές, ίνα μη φθάνουν τα άκρα των δακτύλων εις τον πυθμένα.

δ)το άνοιγμά των να είναι επαρκές, ίνα είναι ευχερής ο καθαρισμός των.

ε)οι κίνδυνοι ενσφηνώσεως ποδών και χειρών των λουομένων να αποκλείωνται.

στ)η αποχευτική ικανότης αυτών να είναι ίση προς τα 50% τουλάχιστον της παροχής του ανακυκλοφορούντος ύδατος.

2. Εις τας δεξαμενάς επιφανείας μέχρι 200μ² είναι δυνατόν αντί των αυλάκων υπερχειλίσεως να προβλέπωνται στόμια υπερχειλίσεως (SKIMMERS) προς απομάκρυνσιν της επιφανειακής στιβάδος ύδατος.

Ο αριθμός αυτών θα αντιστοιχεί είς εν τουλάχιστον στόμιον ανά 50μ² επιφανείας ή κλάσμα αυτής.

Ο αριθμός αυτών θα πρέπει να υπολογίζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης απομάκρυνση της επιφανειακής στοιβάδας ύδατος εντός του χρονικού διαστήματος της ανακυκλοφορίας (αρθ. 15, παρ.1).

3. Αι αύλακες υπερχειλίσεως θα αποστραγγίζωνται καλώς προς σημεία απορροής, απέχοντα απ΄αλλήλων ουχί πλέον των 4,50μ. και συνδεόμενα με το σύστημα ανακυκλοφορίας ή με φρεάτιον αποχετεύσεως, δια σωληνώσεως διαμέτρου τουλάχιστον 60 χιλ/στών.

Άρθρο 8

Βαθμίδες και κλίμακες

Αι βαθμίδες και αι κλίμακες δια την είσοδον και έξοδον των λουομένων εις την δεξαμενήν δέον όπως κατασκευάζωνται κατά τρόπον, ώστε οι κίνδυνοι ατυχημάτων να περιορίζωνται εις το ελάχιστον. Κανονικαί κλίμακες μετά βαθμίδων ή κατακόρυφοι τοιαύται δέον όπως τοποθετούνται εις την μίαν ή όλας τας πλευράς τόσον του αβαθούς όσον και του βαθέος τμήματος της δεξαμενής

Αι επιφάνειαι των βαθμίδων των κατακορύφων και των κανονικών κλιμάκων δέον όπως κατασκευάζονται εκ μη ολισθηρού υλικού. Η κατασκευή οπών είς τους τοίχους των δεξαμενών προς χρησιμοποίησιν ως βαθμίδων απαγορεύεται.

Κλίμακες κανονικαί κατακόρυφοι δέον όπως φέρουν χειρολαβάς εις αμφοτέρας τας πλευράς αυτών μέχρι του περιφερειακού διαδρόμου. Αι κανονικαί κλίμακες δέον όπως μη προεξέχουν εντός των δεξαμενών, αλλά να κατασκευάζωνται εν εσοχή εντός του τοίχου και του διαδρόμου των δεξαμενών.

Άρθρο 9

Περιφερειακοί διάδρομοι

1. Διάδρομοι πλάτους 1,50μ. τουλάχιστον και προτιμώτερον 2,40 έως 3,00 μ. δέον όπως περιβάλλουν την δεξαμενήν. Το δάπεδον των διαδρόμων θα έχει κλίσιν 2% περίπου προς στραγγιστήρια τοποθετημένα ανά 10μ² επιφανείας και αποχετευόμενα εις το δίκτυον αποβλήτων.

Αι επιφάνειαι των διαδρόμων δέον όπως είναι ομαλαί, ευχερώς πλυνόμεναι και μη ολισθηραί, ιδιαιτέρως δε το προς την πλευράν της δεξαμενής κράσπεδον αυτών, επί πλάτους 0,30μ. Η ένωσις του κρασπέδου μετά των κατακορύφων τοιχωμάτων της δεξαμενής δέον να είναι στρογγυλευμένη. Εις τας εσωτερικάς δεξαμενάς, εφ΄όσον δεν έχουν πολύ πλατείς διαδρόμους, συνιστάται η τοποθέτησις χειρολαβών ασφαλείας επι του περικλείοντος τον διάδρομον τοίχου ή περιφράγματος.

2. Κανονικόν περίφραγμα συνιστάται για λόγους ασφαλείας και υγιεινής του νερού όπως περιβάλλη την δεξαμενήν εξωτερικώς των διαδρόμων, εν επαφή ή πλησίον αυτών. Περιοχαί κεκαλυμμέναι δι΄άμμου ή χλόης, προς χρήσιν των λουομένων εσωτερικώς του ως άνω περιφράγματος, δεν επιτρέπονται εν γένει, προς αποφυγήν ρυπάνσεως της δεξαμενής.

Άρθρον 10

Εξώσται θεατών

1. Εις περίπτωσιν προβλέψεως χώρου θεατών, ούτος δέον όπως διαχωρίζεται αποτελεσματικών εκ του χώρου λουομένων.

2. Οι εξώσται των θεατών δεν πρέπει να υπέρκεινται της επιφανείας της δεξαμενής. Το δάπεδον και το κιγκλίδωμα των εξωστών δέον όπως είναι συμπαγές, άνευ οπών ή σχισμών εις τρόπον, ώστε να αποκλείεται η δίοδος ρύπων προς την δεξαμενήν ή την περιοχήν αυτής. Ομοίως το δάπεδον αυτών δέον να κλίσει προς αποχετευτικόν αγωγόν εις τρόπον, ώστε να αποκλείεται οιαδήποτε απορροή εκ της περιοχής των θεατών προς την δεξαμενήν ή την περιοχήν των λουομένων.

Άρθρον 11

Αποδυτήρια

1. Τα δάπεδα όλων των αποδυτηρίων και ιματιοφυλακίων δέον όπως είναι εξ υλικού αδιαβρόχου, μετά ομαλής επιφανείας και άνευ ρηγμάτων ή ανοικτών αρμών. Όλα τα δάπεδα δέον όπως έχουν κλίσιν 20% περίπου προς κατάλληλον αποστραγγιστικόν αγωγόν, ίνα είναι δυνατή ή έκπλυσις διά ευκάμπτου σωλήνος ύδατος.

Άπασαι αι ενώσεις των δαπέδων μετά των παραπλεύρων τοίχων και διαχωρισμάτων δέον όπως είναι στρογγυλευμέναι.

Οι διάδρομοι και αι επιφάνειαι, εφ΄ων βαδίζουν οι λουόμενοι γυμνόποδες, δέον όπως μην είναι ολισθηροί.

Οι τοίχοι και τα χωρίσματα των αποδυτηρίων και των ιματιοφυλακίων δέον όπως είναι εξ αδιαποτίστου υλικού μετά λείας επιφανείας, άνευ διακένων ή ανοικτών αρμών.

2. Κατάλληλα σημεία υδροληψίας προς σύνδεσιν σωλήνων δέον όπως διατίθενται δια την ευχερή και συχνήν πλύσιν των εγκαταστάσεων και της περιοχής της δεξαμενής.

Άπαντα τα ιματιοφυλάκια, έπιπλα και άλλα εξαρτήματα δέον όπως είναι απλά άνευ εσοχών, εξ υλικού επιδεχομένου πλύσιν και τοποθετούνται εις τρόπον, ώστε να είναι ευχερώς προσιτά προς καθαρισμόν εξ όλων των πλευρών περιμετρικώς και εκ των κάτω. Επίσης, τα ιματιοφυλάκια δέον όπως αερίζωνται καλώς και κατασκευάζωνται άνευ ανοικτών αρμών, ώστε να αποκλείεται η εγκατάστασις εντόμων εντός αυτών.

Άρθρον 12

Καταιονητήρες, αποχωρητήρια, νιπτήρες, κρήναι

1. ΄Απασαι αι δεξαμεναί δέον να διαθέτουν επαρκή αριθμόν ιδιαιτέρων καταιονητήρων, αποχωρητηρίων και νιπτήρων. Κατ΄εξαίρεσιν δύναται να επιτραπεί εις υφισταμένας ήδη δεξαμενάς η χρήσις ετέρων τοιούτων εγκαταστάσεων, εφ΄όσον κατά την κρίσιν της οικείας γνωμοδοτικής Επιτροπής (άρθρον 27 παρ.1) δύναται να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ιδία των όρων της παρ.4 του άρθρου 22 της παρούσης.

2. Ο ελάχιστος αριθμός των καταιονητήρων, ψυχρού και θερμού καθαρού ύδατος δι΄έκαστον φύλον, δέον όπως αντιστοιχεί εις 1 ανά 50 λουομένους κατά τον χρόνον της μεγάλης φορτίσεως της δεξαμενής, εν περιπτώσει συνεχούς λειτουργίας αυτής. Εν περιπτώσει όμως λούσεως καθ΄ομάδας, ως σχολεία ή εις δεξαμενάς χρησιμοποιούσας το σύστημα των εναλλασομένων ομάδων, ο αριθμός των καταιονητήρων δέον όπως είναι ίσος προς το ¼ των λουομένων της μεγίστης ομάδος. Οι καταιονητήρες δέον να επιτρέπουν την κατάλληλον κατά βούλησιν μίξιν θερμού και ψυχρού ύδατος.

3. O ελάχιστος αριθμός υγιεινών αποχωρητηρίων και ουρητηρίων, εφωδιασμένων με υδραυλικάς εγκαταστάσεις εκπλύσεως δι΄έκαστον φύλον, δέον όπως αντιστοιχεί εις 2 αποχωρητήρια και 4 ουρητήρια ανά 250 άνδρας και εις 1 αποχωρητήριον ανά 50 γυναίκας, κατά τον χρόνον της μεγίστης φορτίσεως της δεξαμενής.

Τα ουρητήρια δέον όπως είναι τοιαύτα, ώστε να μη υφίσταται κίνδυνος ρυπάνσεως των ποδών των λουομένων.

Επίσης, δέον όπως διατίθενται πλησίον των αποχωρητηρίων νιπτήρες εις αναλογίαν τουλάχιστον 1 νιπτήρας ανά 100 λουομένους, κατά τον χρόνον της μεγίστης φορτίσεως της δεξαμενής.

4. Η αποχέτευσις των αποχωρητηρίων, λουτρών, νιπτήρων κλπ, δέον όπως είναι απολύτως στεγανή και επαρκής, ώστε να αποκλείεται οιοσδήποτε κίνδυνος ρυπάνσεως ή μολύνσεως του ύδατος της δεξαμενής συνεπεία διαρροών, εμφράξεων ή υπερχειλίσεων.

5. Αμέσως προ της δεξαμενής συνιστάται η εγκατάστασις ποδολουτήρων, περιεχόντων υδατικόν διάλυμα με 0,3-0,6% διαθέσιμον χλώριον προς απολύμανσιν των ποδών των λουομένων.

6. Εις τον χώρον της δεξαμενής συνιστάται όπως διατίθεται τουλάχιστον εις πίδαξ ποσίμου ύδατος υγιεινού τύπου και εις τοιούτος εις τον προθάλαμον των εγκαταστάσεων της δεξαμενής, ως και εις τους πολυσύχναστους χώρους.

Άρθρον 13

Φωτισμός, αερισμός και θέρμανσις χώρων και ύδατος

1. Εις άπαντας τους χώρους των κολυμβητικών δεξαμενών, αι οποίαι λειτουργούν και κατά την νύκτα, δέον όπως διατίθεται πλήρες σύστημα τεχνητού φωτισμού. Τα φωτιστικά στοιχεία δέον όπως είναι επαρκή και διατεταγμένα κατά τρόπον, ώστε άπαντα τα σημεία της δεξαμενής και του εντός αυτής ύδατος να φωτίζωνται καλώς. Άπαντα τα φωτιστικά σώματα, οι ηλεκτρικοί αγωγοί κλπ δέον όπως είναι ασφαλούς κατασκευής. Εις περίπτωσιν εγκαταστάσεως υποβρυχίου φωτισμού δέον όπως λαμβάνωνται αυστηρά μέτρα ασφαλείας έναντι ηλεκτροπληξιών (υδατοστεγανότης, χαμηλή τάσις, ισχυρά μόνωσις, γείωσις κλπ), συμφώνως προς τους εκάστοτε ισχύοντας ειδικούς κανονισμούς.

Επίσης, άπαντα τα φωτιστικά σώματα δέον όπως διαμορφούνται και διατάσσωνται κατά τρόπον, ώστε οι επόπται ασφαλείας να διακρίνουν καλώς άπαντα τα σημεία της κολυμβητικής δεξαμενής, τας εξέδρας και τας σανίδας καταδύσεως, ως και τας άλλας εγκαταστάσεις, χωρίς να εκτυφλούνται υπό του φωτός.

Αι εσωτερικαί δεξαμεναί πρέπει να τοποθετώντι κατά τρόπον, ώστε να παρέχεται κατά την διάρκειαν της ημέρας άπλετος φωτισμός δια παραθύρων διατεταγμένων επί της μίας τουλάχιστον πλευράς ή επί της στέγης. Η ολική επιφάνεια των παραθύρων ή των φεγγιτών της στέγης όπως μη είναι μικροτέρα του ½ της επιφανείας της δεξαμενής περιλαμβανομένων και των πέριξ αυτής διαδρόμων.

2. ΄Απασαι αι εσωτερικαί δεξαμεναί κα τα κτήρια λουτρών, αποδυτηρίων, καταιονητήρων και αποχωρητηρίων εις τας εσωτερικάς και υπαιθρίους δεξαμενάς δέον όπως αερίζονται καλώς.

Ο αερισμός των χώρων των εσωτερικών δεξαμενών δέον όπως μη δημιουργή άμεσα ρεύματα επί των λουομένων.

3. Εις περίπτωσιν θερμαινομένων τεχνητώς εσωτερικών δεξαμενών, η θερμοκρασία του αέρος εις τα αποδυτήρια, του καταιονητήρες και αποχωρητήρια συνιστάται όπως διατηρείται μεταξύ 21°C και 24°C

Η θερμοκρασία του ύδατος των δεξαμενών δέον όπως διατηρείται μεταξύ 22°C και 25°C. Η αντίστοιχος θερμοκρασία του αέρος του περιβάλλοντος χώρου συνιστάται όπως είναι ανωτέρα κατά 3°C της εκάστοτε θερμοκρασίας του ύδατος και εν πάση περιπτώσει να μην είναι ανωτέρα κατά 5°C η κατωτέρα κατά 1°C ταύτης.

Άπαντα τα θερμαντικά σώματα συνιστάται όπως είναι κεκαλυμμένα προς αποφυγήν ατυχημάτων, λόγω επαφής των λουομένων.

4. Η σχετική υγρασία των χώρων εν γένει συνιστάται όπως είναι κατωτέρα των 70%.

Άρθρο 14

Θέσεις καταδύσεως

1. Αι εγκαταστάσεις καταδύσεως δέον να είναι επαρκούς αντοχής και ασφαλούς χρήσεως. Αι επιφάνειαι των βαθμίδων ανόδου, των βατήρων κλπ δεν θα δημιουργούν κινδύνους ολισθήσεως.

Υπέρ τους βατήρας καταδύσεως θα διατίθενται ελεύθερος χώρος ύψους 4,50 μ τουλάχιστον.

Το ελεύθερον ύψος της αιθούσης υπέρ την δεξαμενήν, μετρούμενον από της στάθμης του περιμετρικού διαδρόμου, θα είναι τουλάχιστον 5,0μ.

2. Τα βάθη των συνήθων δεξαμενών και αι αποστάσεις ασφαλείας εις τας περιοχάς καταδύσεως θα είναι σύμφωνα προς τα κατωτέρω καθοριζόμενα, αναλόγως του ύψους καταδύσεως.

Ελαχίστη απόστασις ασφαλείας

Ύψος καταδύσεως

(από της επιφανείας του ύδατος)

Ελάχιστον βάθος του ύδατος κάτωθι του άκρου του βατήρος και 3.00μ. πέρα αυτού

Μεταξύ βατήρος και πλαγίων τοιχωμάτων της δεξαμενής

Μεταξύ βατήρων απ΄αλλήλων (αξονικώς)

Μέχρι 0,50μ.

2,50μ

2,50μ

2,50μ

0,51-1,00μ

2,75μ

3,00μ

3,00μ

1,01-3,00μ

3,50μ

3,70μ

3,00μ

Δι΄ύψη καταδύσεως μεγαλύτερα των 3,0 μ. απαιτείται συμμόρφωσις προς τας απαιτήσεις των αθλητικών δεξαμενών και σχετική έγκρισις παρά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Γ΄ ΥΔΩΡ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Άρθρο 15

Ποιότης ύδατος

1. Φυσικά, χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά.

α) Το ύδωρ των δεξαμενών κολυμβήσεως δέον όπως ανανεούται συνεχώς καθ΄όλην την διάρκειαν της λειτουργίας αυτών με ρυθμόν εξασφαλίζοντα πλήρη ανανέωσιν αυτού, εντός χρονικού διαστήματος ουχί μεγαλυτέρου των 4 ωρών.

Δια τας αθλητικάς δεξαμενάς δύναται κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως της Υγειονομικής Υπηρεσίας, να καθορισθεί μακρότερος χρόνος ανανέωσης του ύδατος, πάντως ουχί μεγαλύτερος των 6 ωρών, αναλόγως των προβλεπομένων συνθηκών λειτουργίας. Η ανανέωσις αύτη δέον όπως επιτυγχάνεται, είτε δια συνεχώς ρέοντος νέου καθαρού ύδατος, είτε δι΄ανακυκλοφορίας του ύδατος της δεξαμενής, μετά προηγούμενον καθαρισμόν και απολύμανσιν αυτού.

β) Το ύδωρ δέον όπως διατηρείται πάντοτε επαρκώς διαυγές εις τρόπον, ώστε μέλας δίσκος αλαμπής διαμέτρου 0,15μ. εντός λευκού πεδίου, τοποθετούμενος επι του πυθμένος και εις το βαθύτερον σημείον της δεξαμενής να είναι ευκρινώς ορατός εκ του πεζοδρομίου της δεξαμενής και εξ αποστάσεως δέκα μέτρων τουλάχιστον εκατέρωθεν της εξ ΄αυτού κατακορύφου.

γ) Οσάκις το ύδωρ των εσωτερικών δεξαμενών θερμαίνεται τεχνητώς, η θερμοκρασία αυτού θα διατηρείται μεταξύ 22°C και 25°C (άρθρο 13 παρ.3)

δ) Η τιμή του ΡΗ του ύδατος της δεξαμενής δέον όπως διατηρείται κατά προτίμησιν μεταξύ 7,20 και 8,20.

Η αλκαλικότης του ύδατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mg/I μετρουμένη δια πορτοκαλόχρου του μεθυλίου.

ε). Η μικροβιολογική ποιότης του ύδατος κατά τον χρόνον λειτουργίας της δεξαμενής δέον όπως ικανοποιεί τους κάτωθι όρους:

1. Ο αριθμός των αναπτυσσομένων αποικιών μικροβίων (εις άγαρ μετά 24 ώρας εις 37°C) δεν θα υπερβαίνει τας 200 ανά κ.ε. ύδατος.

2. Ο πιθανώτατος αριθμός κολοβακτηριοειδών (ΠΑΚ,ΝΡΝ) δεν θα είναι ανώτερος των 15 ανά 100 κ.ε. ύδατος.

3. Ουδέν κολοβακτηρίδιον (E.Coli) θα περιέχεται εις 100 κ.ε. ύδατος.

2. Εργαστηριακαί εξετάσεις.

α) ΄Απασαι αι φυσικαί, χημικαί και μικροβιολογικαί εξετάσεις δέον όπως εκτελώνται βάσει της τελευταίας εκάστοτε εκδόσεως των «Προτύπων μεθόδων εξετάσεως του ύδατος και λυμάτων» των ΗΠΑ (Standard methods for the examination of water and waste-water) εις δημόσια εργαστήρια ή εις εξουσιοδοτημένα υπό των υγειονομικών αρχών εργαστήρια νοσοκομείων ή και ιδιωτικά τυχόντα ειδικής αδείας δια την εκτέλεσιν τοιούτων εξετάσεων.

β) τα δείγματα του ύδατος δέον όπως λαμβάνωνται εντός αποστειρωμένων φιαλών, εις τας οποίας θα έχη προστεθεί προς της αποστειρώσεως ποσότης 0,02-0,05γρμ. υποθειώδους νατρίου, προς εξουδετέρωσιν του υπολείμματος χλωρίου.

γ) τα δείγματα δέον όπως συλλέγονται δια καταδύσεως ανοικτής φιάλης κάτωθεν της επιφανείας του ύδατος και σταθεράς κινήσεως ταύτης προς τα εμπρός μέχρι της πληρώσεώς της. Η φιάλη δέον όπως μην εκπλύνηται, ίνα μην αφαιρείται το υποθειώδες νάτριον. Τα δείγματα δέον όπως συλλέγωνται, όταν η δεξαμενή είναι εν λειτουργία και προτιμώτερον κατά τας περιόδους του μεγίστου φορτίου λουομένων. Αι ώραι της ημέρας, η ημέρα της εβδομάδος, η συχνότης της δειγματοληψίας και τα σημεία της δειγματοληψίας δέον όπως

ποικίλλουν επι τω τέλει λήψεως αντιπροσωπευτικής εικόνος της υγειονομικής καταστάσεως του ύδατος δια χρονικήν περίοδον ενός μηνός. Μεταξύ των σημείων τούτων θα περιλαμβάνωνται οπωσδήποτε και τοιαύτα εγγύς των σημείων εκροής του ύδατος της δεξαμενής.

Συνιστάται όπως εξετάζεται, μερίμνη του υπευθύνου, τουλάχιστον εν δείγμα εβδομαδιαίως. Εν περιπτώσει υποψίας, μολύνσεως του ύδατος ο αριθμός των εξετάσεων θα αυξάνει κατά τας υποδείξεις των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 16

Σύστημα ανακυκλοφορίας

1. Το σύστημα ανακυκλοφορίας δέον όπως εξασφαλίζει τον απαιτούμενον ρυθμόν ανανεώσεως του ύδατος (άρθρον 15 παρ. 1α). Εις περίπτωσιν εξυπηρετήσεως εκ μιας μονάδος ανακυκλοφορίας περισσοτέρων δεξαμενών, αύτη δέον να επαρκεί δια την ταυτόχρονον λειτουργίαν του συνόλου των δεξαμενών, με τον καθοριζόμενον ως άνω ρυθμόν ανανεώσεως.

2. Το σύστημα ανακυκλοφορίας και καθαρισμού του ύδατος θα λειτουργεί καθ΄όλας τας ώρας χρησιμοποιήσεως της δεξαμενής και πέραν τούτου, εφ΄όσον χρόνον απαιτείται προς εξασφάλισιν ύδατος διαυγούς και απολύτως ικανοποιητικού από μικροβιολογικής απόψεως.

Ειδικώς συνιστάται δια τας δεξαμενάς χωρητικότητος άνω των 750 μ³ η αδιάλειπτος (24ωρος) λειτουργία του συστήματος ανακυκλοφοριάς καθ΄όλην την κολυμβητικήν περίοδον, με δυνατότητα μειώσεως του ρυθμού ανανεώσεως του ύδατος μέχρι του ημίσεος του κανονικού, καθ΄ας ώρας δεν χρησιμοποιούνται αύται από κολυμβητών (νυκτερινάς).

3. Αι περιλαμβανόμεναι εγκαταστάσεις εις το εν λόγω σύστημα δέον όπως ικανοποιούν τας κάτωθι απαιτήσεις:

α) Α ν τ λ ί α ι:

Συνιστώνται αι ηλεκτροκίνηται φυγόκεντροι αντλίαι. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως διυλιστηρίων πιέσεως, αι αντλίαι δέον όπως εξασφαλίζουν την απαιτουμένην παροχήν υπο το μέγιστον υδραυλικόν φορτίον, το οποίον δυνατόν να αναπτυχθεί εις τα διϋλιστήρια.

Συνιστάται όπως διατίθενται εφεδρικά αντλητικά συγκροτήματα προς αντιμετώπισιν των διακοπών, λόγω συντηρήσεως ή βλαβών. Εν εναντία περιπτώσει θα διακόπτεται αμέσως η λειτουργία της δεξαμενής μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως της βλάβης και ανανεώσεως του ύδατος.

Εάν αι αντλίαι κείνται εις στάθμην υψηλοτέραν του ύδατος της δεξαμενής, δέον όπως τοποθετηθεί δικλείς αντεπιστροφής εις τον σωλήνα αναρροφήσεως.

Εις περίπτωσιν συνδέσεως της αντλίας μετά του αναρροφητικού καθαριστήρος (εδ. Δ΄ κατωτέρω), δέον αύτη να δημιουργεί επαρκές κενόν δια την λειτουργίαν αυτού.

Συνιστώνται αι ηλεκτροκίνητοι φυγόκεντροι αντλίαι. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως διυλιστηρίων πιέσεως αι αντλίαι δέον όπως εξασφαλίζουν την απαιτούμενην παροχήν υπό το μέγιστον υδραυλικόν φορτίον, το οποίον δυνατόν να αναπτυχθεί εις τα διυλιστήρια ή συστήματα φίλτρανσης

β) Τ ρ ι χ ο π α γ ί ς:

Το σύστημα ανακυκλοφορίας δέον όπως είναι εφωδιασμένον δια παγίδος, κατάλληλου δια την συγκράτησιν των τριχών κλπ, η οποία θα τοποθετείται προ του διυλιστηρίου.

Συνιστάται η χρήσις κυλινδρικού ηθμού με ανοίγματα ουχί μεγαλύτερα των 3 χιλ.

Η συνολική επιφάνεια των ανοιγμάτων δέον όπως είναι τουλάχιστον 10πλασία της επιφανείας της διατομής των στομίων εισαγωγής του ύδατος εις δεξαμενήν.

Αι τριχοπαγίδες δέον όπως κατασκευάζωνται και τοποθετούνται κατά τρόπον, επιτρέποντα την ταχείαν αποσύνδεσιν προς καθαρισμόν αυτών. Κατάλληλοι δικλείδες θα διακόπτουν την ροήν κατά την διάρκειαν του καθαρισμού.

γ) Θ ε ρ μ α ν τ ή ρ     ύ δ α τ ο ς:

Εις ας περιπτώσεις προβλέπεται θέρμανσις του ύδατος της δεξαμενής, το θερμαντικόν στοιχείον δέον όπως τοποθετείται επι της γραμμής τροφοδοτήσεως προς θέρμανσιν του συνόλου ή μέρους του ανακυκλοφορούντος ύδατος. Η απ΄ευθείας τοποθέτησις θερμαντικών στοιχείων εντός της δεξαμενής ή η διοχέτευσις ατμού εις αυτήν δεν επιτρέπεται δια νέας εγκαταστάσεις.

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του ύδατος δέον να εκτελείται αυτομάτως.

δ) Α ν α ρ ρ ο φ η τ ι κ ό ς     κ α θ α ρ ι σ τ ή ρ:

Δια τον καθαρισμόν του πυθμένος της δεξαμενής εκ της καθιζανούσης ιλύος, τριχών κλπ ενδείκνυται η χρήσις καθαριστήρος, λειτουργούντος δι΄αναρροφήσεως. Εάν η αναρρόφησις εκτελείται, ως συνήθως μέσω της αντλίας της ανακυκλοφορίας, δέον όπως προβλέπεται κατάλληλος δικλείς δια την μείωσιν της ροής εις το στόμιον εκροής της δεξαμενής ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικώς ο αναρροφητικός καθαριστήρ. Δια την σύνδεσιν τούτου μετά της αναρροφήσεως της αντλίας

ε) Σ ύ σ τ η μ α      σ ω λ η ν ώ σ ε ω ν:

Η παροχετευτική ικανότης των σωληνώσεων συνιστάται γενικώς όπως είναι τουλάχιστον διπλασία της θεωρητικώς απαιτουμένης.

Συνδέσεις με ωτίδας ή άλλοι λυόμενοι σύνδεσμοι δέον όπως παρεμβάλλονται κατά διαστήματα, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία αφαίρεσις παντός τμήματος προς καθαρισμόν και συντήρησιν.

Εις το σύστημα σωληνώσεων δέον όπως προβλέπωνται:

Στόμιον εκκενώσεως εις το χαμηλότερον σημείον αυτού, προς απομάκρυνσιν της συγκεντρωμένης σκωρίας σιδήρου και λοιπών ιζημάτων.

Κατάλληλα ανοίγματα δια την τοποθέτησιν μετρητών προς προσδιορισμόν του κενού εις την αναρρόφησιν και της πιέσεως εις τον αγωγόν καταθλίψεως, προκειμένου να ρυθμισθεί, εφ΄όσον απαιτηθεί, το σύστημα ανακυκλοφορίας.

Μετρητής παροχής προς έλεγχον της διερχομένης πράγματι ποσότητος ύδατος δια του συστήματος υπό συνθήκας λειτουργίας.

Στόμια υδροληψίας προς λήψιν δειγμάτων ύδατος προς εργαστηριακήν εξέτασιν, τόσον εκ σημείου ευθύς ως το ύδωρ αφήνει την δεξαμενήν όσον και μετά το διυλιστήριον.

Συνιστάται όπως αι σωληνώσεις βάφωνται με διακριτικά χρώματα αναλόγως της χρήσεως αυτών.

στ) ΄Ε λ ε γ χ ο ς     τ ο υ     σ υ σ τ ή μ α τ ο ς:

Μετά την εγκατάστασιν του συστήματος ανακυκλοφορίας και την ρύθμισιν των διαφόρων εξαρτημάτων, δέον όπως εκτελείται υδραυλική δοκιμή ολοκλήρου του συστήματος και των συμπληρωματικών εγκαταστάσεων. Κατ΄αυτήν θα προσδιορίζωνται η ταχύτης ροής του ύδατος εις διάφορα σημεία των σωληνώσεων, η παροχή εκάστου διυλιστηρίου και αντλίας, η ταχύτης και ποσότης του ύδατος καθαρισμού εκάστου διυλιστηρίου και η παροχή εκάστου στομίου εισροής της δεξαμενής, υπό πραγματικάς συνθήκας λειτουργίας και με την δεξαμενήν πλήρη μέχρι της κανονικής στάθμης λειτουργίας.

Άπαντα τα στοιχεία δέον όπως τηρώνται προς σύγκρισιν και μελλοντικόν έλεγχον.

Τοιαύται δοκιμαί δέον όπως εκτελώνται τουλάχιστον άπαξ του έτους.

4. Θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ α :

Εις τας θερμαινομένας δεξαμενάς δέον όπως τοποθετώνται δύο πάγια θερμόμετρα επι της γραμμής ανακυκλοφορίας, ήτοι εν μετά τον θερμαντήρα και έτερον εγγύς του στομίου εκροής της δεξαμενής.

Εις τας εξωτερικάς δεξαμενάς αρκεί εν θερμόμετρον εις το στόμιον εκροής.

Τα θερμόμετρα δέον όπως είναι ευχερώς προσπελάσιμα προς ανάγνωσιν.

Άρθρο 17

Επεξεργασία νερού

1.Το σύστημα διυλίσεως επεξεργασίας του ύδατος δέον όπως έχει ικανότητα εξασφαλίζουσαν τον απαιτούμενον ρυθμόν ανανεώσεως αυτού (άρθρον 15 παρ.1α΄)

Εις περίπτωσιν εξυπηρετήσεως εκ μιας μονάδος διυλίσεως περισσοτέρων δεξαμενών, αύτη δέον να επαρκεί δια την ταυτόχρονον λειτουργίαν του συνόλου των δεξαμενών με τον καθοριζόμενον ως άνω ρυθμόν ανανεώσεως.

2. Δια τον καθαρισμόν του ανακυκλοφορούντος ύδατος των δεξαμενών δύναται να χρησιμοποιηθεί ταχυδιυλιστήριον βαρύτητος ή πιέσεως. Συνιστάται ο πρώτος τύπος (βαρύτητος) εις περίπτωσιν ύδατος σημαντικής σκληρότητος.

Διά τον καθαρισμόν του ανακυκλοφορούντος ύδατος των δεξαμενών δύναται να χρησιμοποιηθή ταχυδιυλιστήριον βαρύτητας ή πιέσεως ή γενικότερα κατάλληλο σύστημα φίλτρανσης, ώστε να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με την παροχή της αντλίας ανακυκλοφορίας

β) να επιτυγχάνεται η πλήρης διαύγεια του ύδατος

γ) το σύστημα να μην επιτρέπει την διέλευση σωματιδίων εντός του ύδατος διαμέτρου μεγαλύτερης των 50

μικρών και γενικότερα να πληρούνται οι διατάξεις της παρ.1 του αρθ. 15 της παρούσας Απόφασης

3. Το υλικόν διυλίσεως αρχικού πάχους τουλάχιστον 0.90μ. δέον όπως αποτελείται απο καταλλήλως διαβαθμισμένην, γωνιώδη άμμον, κατάλληλον δια διυλιστήρια και χάλικας.

Σε περίπτωση διυλιστηρίων άμμου το υλικόν διυλίσεως αρχικού πάχους τουλάχιστον 0,90μ. δέον όπως αποτελείται από καταλλήλως διαβαθμισμένην, γωνιώδη άμμον κατάλληλον δια διυλιστήρια και χάλικας.

Η άμμος θα έχει ενεργόν διάμετρον 0.4 έως 0.5 χιλ. και συντελεστήν ομοιομορφίας ουχί ανώτερον του 1.75 θα είναι απηλλαγμένη αργίλου, οργανικών ουσιών ή ευδιαλύτων υλικών και θα πλύνεται καλώς προς της χρήσεως.

Μεταξύ της επιφανείας της άμμου και της άνωθεν αυτής αγωγών υπερχειλίσεως των υδάτων καθαρισμού δέον όπως υπάρχει κενός χώρος τουλάχιστον 0.45μ.

4. Ο υπολογισμός των ταχυδιυλιστηρίων δέον όπως γίνεται επι τη βάσει ρυθμού διυλίσεως μη υπερβαίνοντος την παροχήν των 10.0μ³ ύδατος ανά μ² επιφανείας διυλιστηρίου ωριαίως. Μεγαλύτεραι παροχαί είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκταί κατά την κρίσιν της οικείας Επιτροπής Αδειών Καταστημάτων και Επιχειρήσεων (άρθρον 27), εφ΄όσον δικαιολογούνται πλήρως, επι τη βάσει επιστημονικών δεδομένων εκ της σχετικής βιβλιογραφίας ή εκ γνωματεύσεων, κανονισμών, οδηγιών κλπ υπευθύνων φορέων ή αρχών των χώρων εις ας εφαρμόζονται.

5. Συνιστάται όπως τα διυλιστήρια είναι εφωδιασμένα με ρυθμιστήν ροής (η εγκατάστασις) του οποίου είναι υποχρεωτική δια δεξαμενάς χωρητικότητος μεγαλυτέρας των 400μ³ και με κατάλληλα όργανα, δια την μέτρησιν των απωλείας του υδραυλικού φορτίου κατά την διύλισιν του ύδατος, ως και με θυρίδα επιθεωρήσεως προς διαπίστωσιν του βαθμού καθαρότητος του ύδατος εκπλύσεως.

Αι σωληνώσεις αλληλοσυνδέσεως και αι δικλείδες δέον όπως έχουν καταλλήλως μελετηθεί, ώστε να είναι ευχερής η ρύθμισις της κανονικής λειτουργίας των διυλιστηρίων.

Η προσθήκη των απαιτουμένων χημικών ουσιών δια την επεξεργασίαν του ύδατος δέον όπως εκτελείται δια καταλλήλων συσκευών και κατά τρόπον, ώστε να εξασφαλίζηται κανονική τροφοδότησις, καλή ανάμιξις και αποτελεσματική κροκύδωσις.

Τα διυλιστήρια πιέσεως δέον όπως φέρουν ευχερώς αφαιρούμενα καλύμματα ή μεγάλας θυρίδας επισκέψεως, ώστε να είναι ευχερής η επιθεώρησις, συντήρησις και η επισκευή αυτών.

6. Πλην των ως άνω συνιστωμένων αμμοδιυλιστηρίων δύναται να χρησιμοποιηθεί διυλιστήριον με γην διατόμων, υπο τους κάτωθι περιορισμούς:

α. Το χρησιμοποιούμενον ύδωρ θα είναι απηλλαγμένον χρώματος και δεν θα περιέχει ηυξημένην ποσότητα σιδήρου ή μαγγανίου

β. Θα εξασφαλίζεται αρίστη επίβλεψις λειτουργίας υπο ειδικευμένου, πεπειραμένου και υπευθύνου χειριστού.

γ. Ο ρυθμός διυλίσεως δεν θα υπερβαίνει την παροχήν 5 μ³ ύδατος ανά μ² επιφανείας διυλιστηρίου ωριαίως.

Πλην των συνιστωμένων αμμοδιυλιστηρίων, δύναται να χρησιμοποιηθεί διυλιστήριον, ταχυδιυλιστήριον βαρύτητας ή πιέσεως ή γενικότερα κατάλληλο σύστημα φίλτρανσης, το οποίο πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με την παροχή της αντλίας ανακυκλοφορίας

β) να επιτυγχάνεται η πλήρης διαύγεια του ύδατος

γ) το σύστημα να μην επιτρέπει την διέλευση σωματιδίων εντός του ύδατος διαμέτρου μεγαλύτερης των 50

μικρών και γενικότερα να πληρούνται οι διατάξεις της παρ.1 του αρθ. 15 της παρούσας Απόφασης. Όλα τα ανωτέρω συστήματα επεξεργασίας νερού θα πρέπει επιπρόσθετα να υπόκεινται και στους κάτωθι περιορισμούς:

α) Το χρησιμοποιούμενον ύδωρ θα είναι απηλλαγμένον χρώματος και δεν θα περιέχει ηυξημένην ποσότητα

σιδήρου ή μαγγανίου

β) Θα εξασφαλίζεται αρίστη επίβλεψις λειτουργίας υπό ειδικευμένου πεπειραμένου και υπεύθυνου χειριστού

γ) Ο ρυθμός διυλίσεως δεν θα υπερβαίνει την παροχήν 5μ3 ύδατος ανά μ2 επιφανείας διυλιστηρίου ωριαίως.

Άρθρο 18

Απολύμανσις

1. Το ύδωρ των δεξαμενών δέον όπως απολυμαίνεται συνεχώς δια προσθήκης χλωρίου, μέσω καταλλήλων συσκευών, υπο μορφήν υδατικού διαλύματος αερίου χλωρίου ή υποχλωριώδους ασβεστίου ή νατρίου ή χλωρίου παραγομένου δι΄ηλεκτρολύσεως ή ετέρας εγκεκριμένης ενώσεως χλωρίου.

2. Το υπόλειμμα χλωρίου εις το ύδωρ της δεξαμενής μετρούμενον δια της μεθόδου της ορθοτολιδίνης, δέον να είναι τουλάχιστον 0,4mg/I και να μην υπερβαίνει κατά προτίμησιν τα 0,7mg/I.

Τούτο θα ελέγχεται τουλάχιστον δις της ημέρας (πρωίας και απόγευμα), τα δε αποτελέσματα θα καταχωρούνται εις ειδικόν βιβλίον.

3. Δια την απολύμανσιν του ύδατος δύναται να χρησιμοποιηθεί κατόπιν εγκρίσεως της Υγειονομικής Υπηρεσίας και ετέρα πλην της δια χλωριου μέθοδος, εφ΄οσον εξασφαλίζει την πλήρην απολύμανσιν αυτού.

4. Δια τον έλεγχον των αλγεοειδών κλπ συνιστάται η χρησιμοποίησις θειικού χαλκού εν συνδυασμώ μετά της απολυμάνσεως.

5. Δια την απολύμανσιν του ύδατος θα χρησιμοποιούνται κατάλληλοι συσκευαί, εξασφαλίζουσαι την επιθυμητήν απόδοσιν. Διά δεξαμενάς χωρητικότητος άνω των 300 μ³ ύδατος συνιστάται η χρήσις συσκευών αερίου χλωρίου.

6. Οι χώροι εγκαταστάσεως των συσκευών ή μηχανημάτων χλωριώσεως δέον όπως είναι ικανών διαστάσεων δια την άνετον εκτέλεσιν των αναγκαιούντων χειρισμών, την επιθεώρησιν και επισκευήν αυτών. Ούτοι δέον όπως αερίζωνται και φωτίζωνται επαρκώς. Δια τον φυσικόν αερισμόν δέον όπως προβλέπωνται επαρκή ανοίγματα εις σημεία πλησίον του δαπέδου, οδηγούντα εις τον ελεύθερον αέρα.

Συνιστάται όπως ο χώροι ούτοι είναι εφωδιασμένοι δια τεχνητού αερισμού, ικανότητος αλλαγής του αέρος αυτών 20 έως 30 φοράς ανά ώραν. Επι μεγάλων εγκαταστάσεων ή εις περιπτώσεις ένθα το δάπεδον των χώρων είναι χαμηλότερον της στάθμης του πέριξ εδάφους, ο ως άνω τεχνητός εξαερισμός είναι υποχρεωτικός.

Οι χώροι ούτοι δέον όπως είναι απομεμονωμένοι από άλλα διαμερίσματα, προς αποφυγήν των εκ της επιδράσεως του χλωρίου δυσμενών αποτελεσμάτων επι του εργαζομένου εν αυτοίς προσωπικού και των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κλπ.

Επίσης, όπως αποφεύγωνται αι εξαιρετικώς υψηλαί ή χαμηλαί θερμοκρασίαι εντός των χώρων τούτων δια της καταλλήλου κατασκευής ή μονώσεως αυτών. Η κατωτάτη θερμοκρασία δεν πρέπει να είναι μικροτέρα των 10°C.

Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως αερίου χλωρίου, αι συσκευαί ή τα μηχανήματα χλωριώσεως δέον όπως είναι ηγγυημένα δια την από υγιεινής απόψεως ασφαλή και ακίνδυνον λειτουργίαν αυτών. Πλην τούτου εντός του χώρου των εγκαταστάσεων θα φυλάσσεται μια αντιασφυξιογόνος προσωπίς, εν αρίστη καταστάσει και αμέσως προσιτή εις το χειριζόμενον τας συσκευάς ή μηχανήματα προσωπικόν, το οποίον πρέπει να γνωρίζει καλώς την χρήσιν και συντήρησιν αυτής.

Το χρησιμοποιούμενον χλώριον ή υλικόν παραγωγής αυτού (χλωράσβεστος, υποχλωριώδες ασβέστιον κλπ) δέον όπως αποθηκεύεται εις κεχωρισμένον, απομεμονωμένων των λοιπών διαμερισμάτων, ξηρόν και καλώς αεριζομένον χώρον μέσω ανοιγμάτων ή δια τεχνητού αερισμού, ως ανωτέρω καθορίζεται δια τους χώρους εγκαταστάσεως των συσκευών χλωριώσεως, προς αποφυγήν βλάβης των εργαζομένων ή των αντικειμένων.

Δ΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Άρθρο 19

Υπεύθυνος λειτουργίας

1. Εις πάσαν δεξαμενήν δέον όπως ορίζεται υπεύθυνον πρόσωπον δια την λειτουργίαν, το οποίο θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα δια την εκπλήρωσιν απάντων των όρων των κειμένων Υγειονομικών Διατάξεων και ειδικώτερον θα μεριμνά:

α) Δια την καλήν λειτουργίαν και συντήρησιν απασών των εγκαταστάσεων, χρησιμοποιών προς τούτο καταλλήλως εκπαιδευμένων ή πεπειραμένον προσωπικόν.

β) Δια την ανελλιπή, καθ΄όλας τας ώρας λειτουργίας της δεξαμενής, παρουσίαν του προβλεπομένου εκάστοτε προσωπικού εποπτείας των λουομένων. (άρθρο 21).

Τα ονόματα τούτων μετά των σχετικών στοιχείων εκπαιδεύσεως ή εμπειρίας θα έχουν γνωστοποιηθεί προηγουμένως εις την αρμοδίαν Υγειονομικήν Υπηρεσίαν, η οποία, εάν δεν κρίνει τα προσόντα αυτών επαρκή ή ικανοποιητικήν την υπηρεσία ή την διαγωγήν των δύναται να ζητήσει την αντικατάστασιν αυτών εντός καθοριζομένης προθεσμίας.

γ) Δια τον έλεγχον του αριθμού των εισερχομένων εις τρόπον, ώστε να τηρώνται τα τιθέμενα όρια υπό του άρθρου 5 της παρούσης, δια την κανονικήν ανανέωσιν και καθαρισμόν του ύδατος αυτής, δια την καλήν εκτέλεσιν της απολυμάνσεως και μέτρησιν του υπολείμματος χλωρίου και της τιμής του ΡΗ, ως και δια την εκτέλεσιν των απαιτουμένων χημικών και μικροβιολογικών εξετάσεων, συμφώνως προς τους όρους της παρούσης.

δ) Δια την τήρησιν λεπτομερών στοιχείων λειτουργίας, ως αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, προστιθέμεναι ποσότητες χημικών ουσιών δια τον καθαρισμόν και απολύμανσιν του ύδατος, αριθμός των καθ΄εκάστην ημέραν λουομένων, ανιχνευομένων καθ΄εκάστην ημέραν και αντιστοίχους ώρας υπόλειμμα χλωρίου του ύδατος, τιμαί του ΡΗ και της αλκαλικότητος κλπ.

Άπαντα τα στοιχεία των ως άνω εδ.γ΄και δ΄της παρούσης δέον όπως καταχωρώνται εις βιβλίον και παραδίδωνται προς ενημέρωσιν εις τους διενεργούντες τον υγειονομικόν έλεγχον υπαλλήλους.

ε) Δια την ανάρτησιν εις εμφανές μέρος της αδείας λειτουργίας της δεξαμενής.

Άρθρο 20

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Καθαριότης κολυμβητικών δεξαμενών

1. Κατά την λειτουργίαν των κολυμβητικών δεξαμενών δέον όπως ικανοποιούνται αι κάτωθι ελάχισται απαιτήσεις:

α) Αι δεξαμεναί δέον όπως τηρώνται καθαραί καθ΄ολην την διάρκειαν της λειτουργίας των. Εις εκάστην δεξαμενήν θα έχει ορισθεί υπεύθυνον πρόσωπον δια την εργασίαν ταύτην.

Οι επιπλέοντες ή καθιζάνοντες εις τον πυθμένα αυτών ορατοί ρύποι δέον όπως αφαιρώνται το ταχύτερον δυνατόν. Συστηματικός καθαρισμός θα εκτελείται τουλάχιστον άπαξ του εικοσιτετραώρου.

β) ΄Απαντα τα τμήματα των εγκαταστάσεων, αποδυτήρια, ιματιοθήκαι, αποχωρητήρια κλπ δέον όπως τηρώνται καθαρά, ασφαλή και εις καλήν κατάστασιν καθ΄όλην την διάρκειαν λειτουργίας της δεξαμενής.

Επιπροσθέτως, αι ιματιοθήκαι δέον όπως ψεκάζωνται δι΄εντομοκτόνου και τα δάπεδα, οι τοίχοι και αι έδραι των αποχωρητηρίων καθαρίζωνται δι΄απολυμαντικού υγρού κατά συχνά χρονικά διαστήματα, συμφώνως προς τας οδηγίας των Υγειονομικών Υπηρεσιών, εις την έγκρισιν των οποίων υπάγεται και το είδος των χρησιμοποιουμένων απολυμαντικών ουσιών.

γ) Εις την περίπτωσιν χορηγούνται ενδύματα λούσεως (μαγιώ) και προσόψια υπό του υπευθύνου δια την λειτουργίαν της δεξαμενής, ταύτα θα πλύνωνται μεθ΄εκάστην χρήσιν δια σάπωνος ή απορρυπαντικού και ζέοντος ύδατος και θα χρησιμοποιώνται εκ νέου μόνον αφού στεγνώσουν πλήρως και αποστειρωθούν, συμφώνως προς τους ισχύοντας κανονισμούς και τας τυχόν ειδικωτέρας οδηγίας των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Τα καθαρά ενδύματα λούσεως θα φυλάσσωνται και διακινούνται κατά τρόπον αποκλείοντα την άμεσον ή έμμεσον επαφήν αυτών με τα ακάθαρτα.

Άρθρο 21

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Προσωπικό

1. Άπαντες οι εργαζόμενοι δέον να είναι υγιείς, καθαροί και να συμπεριφέρωνται καλώς.

2. Εκπαιδευμένοι επόπται και έτερον προσωπικόν θα ευρίσκωνται εν υπηρεσία καθ΄ολην την διάρκειαν λειτουργίας της δεξαμενής. Ο αριθμός αυτών καθορίζεται αναλόγως του μεγέθους της δεξαμενής (άρθρον 4 παρ.4), ως και του προβλεπομένου μεγίστου αριθμού λουομένων (άρθρον 5) ως κάτωθι:

α. Εις (1) υπεύθυνος επόπτης ασφαλείας θα απασχολείται με τους λουομένους, έχων αρμοδιότητα να επιβάλη εις άπαντας τους κανόνας ασφαλείας υγιεινής και καλής συμπεριφοράς.

Δια μικράς δεξαμενάς απαιτείται είς (1) τουλάχιστον επόπτης ασφαλείας.

Διά μεσαίας και μεγάλας δεξαμενάς θα διατίθεται εις (1) επόπτης ανά 300 λουομένους.

β. Εις (1) ειδικευμένος επόπτης θα ευρίσκεται εις τον χώρον των καταιονητήρων ή την είσοδον των μεσαίων ή μεγάλων δεξαμενών προς επιθεώρησιν των λουομένων και διαπίστωσιν μήπως εμφανίζουν δερματικάς παθήσεις ή έχουν ανοικτά τραύματα κλπ. ως και εξακρίβωσιν ότι άπαντας διήλθον εκ του αποχωρητηρίου και εν συνεχεία ελήφθη παρ΄αυτών το λουτρόν καθαριότητος δια καταιονήσεως. Δια τας μικράς δεξαμενάς η ευθύνη αύτη ανήκει εις τον επόπτην ασφαλείας.

γ. Τουλάχιστον εις (1) υπάλληλος εκ του διοικητικού προσωπικού δια τας μεσαίας δεξαμενάς και 2 δια τας μεγάλας θα έχουν εκπαιδευθεί εις την παροχήν πρώτων βοηθειών.

3. Οι ως άνω επόπται πλέον των ειδικών απαιτουμένων γνώσεων, δια τας οποίας θα είναι καταλλήλως εκπαιδευμένοι, κατέχοντες δίπλωνμα ή σχετικόν πιστοποιητικόν, θα είναι και πεπειραμένοι εις τας μεθόδους και την τεχνικήν της παροχής βοηθείας και διασώσεως κολυμβητών, εις την χρήσιν τεχνητής αναπνοής, ως και την εφαρμογήν άλλων μέτρων ανανήψεως.

Άρθρο 22

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Υποχρεώσεις λουομένων

1. Οι λουόμενοι υποχρεούνται όπως συμμορφούνται προς τας οδηγίας λούσεως και τους κανόνας ορθής χρήσεως της δεξαμενής, ως και προς τους κανονισμούς ασφαλείας.

2. Άπαντες οι λουόμενοι δέον όπως είναι υγιείς και καθαροί, συμπεριφέρωνται κοσμίως και χρησιμοποιούν καλώς τας εγκαταστάσεις.

3. Πρόσωπα πάσχοντα από δερματικάς παθήσεις δεν θα γίνωνται δεκτά. Ομοίως άτομα φέροντα εκτεταμένας εκδοράς, ανοικτάς φλυκταίνας, τραύματα κλπ δέον να ενημερούνται επι των κινδύνων, τους οποίους διατρέχουν εκ μολύνσεως και ως εκ τούτου δέον ν΄αποφύγουν την λούσιν.

4. ΄Εκαστος λουόμενος, πριν εισέλθη εις τον χώρον της δεξαμενής, οφείλει να διέλθει εκ των αποχωρητήριων προς ούρησιν και εν συνεχεία να λάβει λουτρόν καθαριότητος, γυμνός, χρησιμοποιών θερμόν ύδωρ και σάπωνα, εκπλυνόμενος εν συνεχεία καλώς προς πλήρη απομάκρυνσιν των υπολειμμάτων του σάπωνος.

Εάν ο λουόμενος αφήσει τον χώρον της δεξαμενής και κάμη χρήσιν των αποχωρητηρίων, δέον να λάβει εκ νέου λουτρόν καθαριότητος, προκειμένου να επανέλθει εις την δεξαμενήν.

5. Η πτύσις ή εκτόξευσις ύδατος από του στόματος, το φύσημα της ρινός κλπ εντός της δεξαμενής απαγορεύονται. Μόνον οι αύλακες υπερχειλίσεως δύνανται να χρησιμοποιώνται δια την περίπτωσιν αποχρέμψεως.

6. Τα χρησιμοποιούμενα ενδύματα λούσεως θα είναι απλού τύπου, καθαρά και ανεξιτήλου χρωματισμού. Οι λουόμενοι με μακράν κόμην θα φέρουν ειδικόν αδιάβροχον κάλυμμα κεφαλής.

7. Απαγορεύονται τα ζωηρά και επικίνδυνα παιγνίδια εντός των χώρων των διαφόρων εγκαταστάσεων.

8. Ουδείς λουόμενος θα εισέρχεται εις τον χώρον της δεξαμενής άνευ της παρουσίας επόπτου ή άλλου αρμοδίου υπαλλήλου. Λούσις κατά μόνας απαγορεύεται.

9. Πρόσωπα μη συμμορφούμενα με τους κανονισμούς των λουομένων ή θεατών δεν θα γίνωνται δεκτά εις τας δεξαμενάς ή θα αποβάλλωνται εξ αυτών.

Άρθρο 23

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Μέτρα ασφαλείας

1. Εις πάσαν δεξαμενήν θα αναρτώνται εις εμφανή σημεία πινακίδες αναγράφουσαι οδηγίας λούσεως και κανόνας δια την ορθήν χρήσιν της δεξαμενής, ως και τους ισχύοντας κανονισμούς ασφαλείας.

2. Γενικώς η κατασκευή, αι διάφοροι εγκαταστάσεις και η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών δέον να είναι τοιαύτη, ώστε να ελαττούνται οι κίνδυνοι πνιγμού ή τραυματισμού των λουομένων εκ πτώσεων κλπ εις το ελάχιστον.

3. Εις τας κολυμβητικάς δεξαμενάς θα λαμβάνωνται μέτρα ασφαλείαας και θα υφίστανται τα κάτωθι μέσα διασώσεως, κλιμακούμενα αναλόγως του μεγέθους αυτών (άρθρον 4 παρ.4):

α. Μία ή περισσότεραι ελαφραί ράβδοι, ικανής αντοχής μήκους μεγαλυτέρου του ημίσεος του πλάτους της δεξαμενής. Αύται θα φέρουν εις το άκρον μη αιχμηρόν άγκιστρον με άνοιγμα τουλάχιστον 0,50, ή βρόγχον διαμέτρου 15 εκ. τουλάχιστον.

β.Εν η περισσότερα ριπτόμενα κυκλικά σωσίβια, ανηρτημένα εις επίκαιρα σημεία της δεξαμενής, εσωτερικής διαμέτρου μέχρι 0,40μ., προσδεδεμένον ασφαλώς ισχυρόν σχοινίον, μήκους τουλάχιστον ίσου προς το μέγιστον πλάτος της δεξαμενής.

Ο αριθμός των σωσιβίων θα καθορίζεται, ώστε να αντιστοιχεί τουλάχιστον εν σωσίβιον ανά 60μ. ή κλάσμα της περιμέτρου της δεξαμενής.

γ. ΄Εδρα επαρκούς ύψους είς τας μεγάλας δεξαμενάς διά τους επόπτας ασφαλείας, πλησίον του βαθέος τμήματος της δεξαμενής (βάθος 1,50μ.), ίνα παρέχεται εις αυτούς πλήρης και ανεμπόδιστος θέα της δεξαμενής.

δ. Εν τουλάχιστον πλοιάριον με τετραγωνισμένην πρώραν εις τας μεγάλας δεξαμενάς, έτοιμον προς χρήσιν και εφωδιασμένον με κώπας, κυκλικόν σωσίβιον και ράβδον μετά αγκίστρου, ως ανωτέρω περιγράφεται. Τα τοιαύτα πλοιάρια δεν επιτρέπεται να ευρίσκωνται εντός της περιοχής κολυμβήσεως, εκτός των περιπτώσεων επειγούσης ανάγκης και δεν θα χρησιμοποιούνται πλην μόνον εις περίπτωσιν ανάγκης ή ασκήσεως.

Εις εκτεταμένας περιοχάς λούσεως συνιστάται όπως ευρίσκωνται έτοιμοι προς χρήσιν εις επίκαιρα σημεία εις ή περισσότεροι πλωτήρες διασώσεως εφωδιασμένοι εκ 30,0 έως 60,0 μ. ισχυρού σχοινίου.

ε. Κυτίον πρώτων βοηθειών, καλώς εφωδιασμένον και διαφυλασσόμενον εις αρίστην κατάστασιν. Τούτο θα περιέχει βάμμα ιωδίου, αποστείρωμένην γάζαν, υδρόφιλον βάμβακα, λευκοπλάστην, επιδέσμους διαφόρων μεγεθών, αμμωνίαν, αποστερωμένας λαβίδας και αιμοστατικούς επιδέσμους. Επίσης, δέον όπως περιέχει καρδιοτονωτικά-αναληπτικά και αναλγητικά φάρμακα.

στ. Ευχερώς προσπελάσιμος αίθουσα ή χώρος προοριζόμενος δι΄επείγουσαν περίθαλψιν ατυχημάτων εις τας μεγάλας δεξαμενάς με κατάλληλον προς τούτο εξοπλισμόν, ήτοι εκτός του κυτίου πρώτων βοηθειών, ως ανωτέρω, με τράπεζαν εξετάσεως, συσκευήν παροχής οξυγόνου, φορείον και δύο κλινοσκεπάσματα.

ζ. Κατάλογος παραπλεύρως του τηλεφώνου με τους αριθμούς των πλησιεστέρων ιατρών, σταθμού πρώτων βοηθειών, νοσοκομείων, του οικείου Αστυνομικού Τμήματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

η. Νυκτερινή λούσις θα επιτρέπεται μόνον εις περιοχάς απλέτως φωτιζομένας και καταλλήλως εποπτευομένας.

Ε΄ ΕΙΔΙΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΑΙ

Άρθρο 24

Αθλητικαί δεξαμεναί

1. Αι αθλητικαί δεξαμεναί δέον να πληρούν άπαντας τους υγειονομικούς όρους της παρούσης.

2. Επιτρέπονται παρεκκλίσεις εκ των υπολοίπων όρων ιδία των αναφερομένων εις την μορφήν και λειτουργίαν της δεξαμενής, εφ΄όσον απαιτείται τούτο εκ της ανάγκης προσαρμογής προς τας αθλητικάς απαιτήσεις, κατόπιν συμφώνου γνώμης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και εφ΄όσον διασφαλίζεται η υγεία και η σωματική ακεραιότης των κολυμβητών.

Άρθρο 25

Ιδιωτικαί δεξαμεναί

1. Δια τας ιδιωτικάς δεξαμενάς ισχύουν οι κατωτέρω γενικοί κανόνες:

α Οι χρησιμοποιούντες αυτάς δέον να είναι υγιείς, να διέρχωνται πρώτον εκ των αποχωρητηρίων και να λαμβάνουν εν συνεχεία λουτρόν καθαριότητος προς της κολυμβήσεως, ως καθορίζεται εν άρθρω 22 (παραγρ. 1 έως 5).

β. Το ύδωρ των ιδιωτικών δεξαμενών δέον να έχη τα εν άρθρω 15 παραγρ..1 καθοριζόμενα χαρακτηριστικά ποιότητος του ύδατος και να ανανεούται συνεχώς καθ όλην της έκτασιν αυτών, είτε δια συνεχούς παροχής νέου καθαρού ύδατος, είτε δι΄ανακυκλοφορούντος τοιούτου μετά καθαρισμόν και απολύμανσιν, συμφώνως προς τους όρους της παρούσης διατάξεως.

Η λειτουργία ιδιωτικών δεξαμενών δια πληρώσεως και εκκενώσεως του ύδατος απαγορεύεται, εξαιρέσει των υφισταμένων τοιούτων ή εκείνων δι΄ας έχει εκδοθεί η οικεία οικοδομική άδεια προς της ισχύος της παρούσης διατάξεως.

γ. Εις εμφανές σημείον παρά την δεξαμενήν θα τοποθετήται πινακίς αναγράφουσα τους βασικούς κανόνας υγιεινής και ασφαλείας κατά την λούσιν και κολύμβησιν.

2. Πλην των ανωτέρω γενικών, κανόνων, οι υπεύθυνοι των ιδιωτικών δεξαμενών θα συμμορφώνται και προς τους επιβαλλομένους υπό των Υγειονομικών Υπηρεσιών ουσιώδεις όρους υγιεινής και ασφαλείας.

3. Την ευθύνην δια την καθαριότητα, καλήν λειτουργίαν και τήρησιν των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας των ιδιωτικών δεξαμενών έχει ο ιδιοκτήτης ή νομεύς αυτών.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

Συμμόρφωσις προς ετέρας Υγειον. Διατάξεις

Εις απάσας τας κολυμβητικάς δεξαμενάς δέον όπως ικανοποιούνται άπαντες οι όροι των ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων των αφορωσών εις την ύδρευσιν, την αποχέτευσιν, την συλλογήν, συγκέντρωσιν και διάθεσιν απορριμάτων, την διατήρησιν και υπό υγιεινούς όρους παροχήν τροφίμων και ποτών, το χρησιμοποιούμενον προσωπικόν και τα λοιπά ως προς την κατάστασιν και λειτουργίαν αυτής θέματα.

Ζ΄ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρον 27

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Άδεια λειτουργίας

1.Δια την λειτουργίαν δεξαμενής κολυμβήσεως απαιτείται άδεια της Αστυνομικής Αρχής, εκδιδόμενη μετά προηγουμένην εγκριτικήν απόφασιν της οικείας Επιτροπής Αδειών Καταστημάτων και Επιχειρήσεων (ΒΔ 245/26.3.1971, άρθρον 5)

Δεν απαιτείται άδεια δια την λειτουργίαν των ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών, πλην όμως υπόκεινται αύται εις υγειονομικόν έλεγχον και δέον να ικανοποιούν τους εις το άρθρον25 αναγραφόμενους όρους.

2.Δια την λήψιν της κατά τα ανωτέρω αδείας, ο ενδιαφέρομενος υποβάλλει μέσω του οικείου Αστυνομικού Τμήματος αίτησιν προς την Υγειονομικήν Υπηρεσίαν μετά πλήρων τεχνικών στοιχείων της δεξαμενής, εις τριπλούν (έκθεσις, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα κλπ) υπογραφομένων υπό διπλωματούχου μηχανικού, εξ ων θα προκύπτει σαφώς ότι η δεξαμενή κολυμβήσεως και οι λοιποί χώροι και εγκαταστάσεις αυτής ικανοποιούν από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας άπαντας τους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης. Οι προαιρετικοί όροι αυτής (συστάσεις) δύνανται κατά περίπτωσιν να καταστούν εν μέρει ή εν όλω υποχρεωτικοί κατόπιν αποφάσεως του Νομάρχου μετά ητιολογημένην εισήγησιν της οικείας Επιτροπής αδειών, εφ΄όσον σοβαροί λόγοι προστασίας της δημοσίας υγείας ή ασφαλείας των λουομένων επιβάλλουν τούτο.

Η Υγειονομική Υπηρεσία δύναται να ζητήσει παρά των ενδιαφερομένων την προσκόμισιν παντός συμπληρωματικού στοιχείου, το οποίον κρίνεται απαραίτητον δια την μόρφωσιν σαφούς γνώμης.

Εάν ο αιτών είναι φυσικόν πρόσωπον, το οποίον λόγω ασθενείας, αναπηρίας, ηλικίας, μεμακρυσμένου τόπου διαμονής κλπ, δεν δύναται να εποπτεύει αποτελεσματικώς την λειτουργίαν της δεξαμενής ή εάν είναι νομικόν πρόσωπον, εις την υποβαλλομένην ως άνω αίτησιν θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμον μετά της διευθύνσεως μονίμου κατοικίας του οριζομένου υπευθύνου φυσικού προσώπου, το οποίον θα μεριμνά δια την καλήν και συμφώνως προς τους όρους της παρούσης λειτουργίαν και συντήρησιν της δεξαμενής και των εν γένει εγκαταστάσεων αυτής. Η τυχόν δι΄οιονδήποτε λόγον αντικατάστασις του ρηθέντος φυσικού προσώπου θα γνωστοποιήται εγκαίρως εις την Υγειονομικήν Υπηρεσίαν, καθ΄όσον άλλως θεωρείται το πρόσωπον τούτο ως υπεύθυνον και μετά την αποχώρησίν του.

Επί τούτοις ορίζεται ότι η Υγειονομική Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την αντικατάστασιν του υποδειχθέντος υπευθύνου προσώπου, εάν διαπιστώσει ακαταλληλότητα αυτού.

3. Μετά την ολοκλήρωσιν της διαδικασίας επιθεωρήσεως και ελέγχου των εγκαταστάσεων της δεξαμενής υπό των αρμοδίων οργάνων και την έκδοσιν της εγκριτικής αποφάσεως της οικείας Επιτροπής, χορηγείται υπό της Αστυνομικής Αρχής η άδεια λειτουργίας εις την οποίαν αναγράφεται απαραιτήτως:

α.Το φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον του οποίου εκδίδεται η άδεια και ο υπεύθυνος δια την λειτουργίαν αυτής.

β. Η χωρητικότης της δεξαμενής και αι οριζόντιαι διαστάσεις αυτής.

γ. Ο ρυθμός ανακυκλοφορίας

δ. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων (πελατών) τα οποία δύνανται να ευρίσκωνται εις την δεξαμενήν και τους λοιπούς χώρους αυτής, δια δεξαμενάς συνεχούς λειτουργίας ή ο μέγιστος αριθμός των ατόμων της εισερχόμενης ομάδος δια δεξαμενάς λειτουργούσας δι΄ομάδας κολυμβητών.

ε. Ο ελάχιστος απαιτούμενο αριθμός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών.

στ. Τα αναγκαιούντα ελάχιστα σωσίβια μέσα

ζ.Η δυνατότης λειτουργίας αυτής κατά τας νυκτερινάς ώρας

η. Η ακολουθούμενη μέθοδος επεξεργασίας του ύδατος και οι τυχόν επιβληθέντες πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

θ. Ο χρόνος ισχύος της αδείας.

ι. Πάσα ετέρα αναγκαιούσα κατά την γνώμην της Επιτροπής πληροφορία ή παρατήρησις.

4.Η άδεια λειτουργίας ισχύει μόνον δια τας εγκαταστάσεις εν γένει δι΄ας εχορηγήθη αύτη και δια΄5ετίαν από της χροηγήσεώς της, υπό την προϋπόθεσιν ότι αύται λειτουργούν και συντηρούνται καλώς. Μετά την πάροδον του ως άνω χρονικού διαστήματος η άδεια θα ανανεούται. Επίσης, η άδεια θα ανανεούται εις περίπτωσιν καθ΄ην επέλθει αλλαγή εις εγκαταστάσεις της δεξαμενής, εξαιρούμενων των εργασιών επισκευών και συντηρήσεως, ως και ανακαινίσεων μη επηρεαζουσών τους όρους της παρούσης διατάξεως.

Ομοίως η άδεια λειτουργίας θα ανανεούται εις περίπτωσιν αλλαγής της επιχειρήσεως της διαχειριζομένης την δεξαμενήν.

5. Η άδεια λειτουργίας δύναται ν΄αναστέλεται προσωρινώς ή ν΄ανακαλήται μονίμως υπο της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, εις περιπτώσεις καθ΄ας ο υπεύθυνος δια την λειτουργίαν της δεξαμενής δεν συμμορφούται προς τας διατάξεις της παρούσης εντός ευλόγου προθεσμίας καθοριζομένης δια σχετικών διαταγών της διενεργούσης τον υγειονομικόν έλεγχον Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Η΄ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 28

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Ισχύς Υγειονομικής Διατάξεως

Η παρούσα Υγειονομική Διάταξις ισχύει καθ΄άπασαν την Επικράτειαν, η δε ισχύς αυτής άρχεται μετά έναν μην από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάσα προγενεστέρα διάταξις γενική ή ειδική, ρυθμίζουσα άλλως τα υπό της παρούσης διεπόμενα, καταργείται.

Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα κρατικά υγειονομικά και αστυνομικά όργανα.

Άρθρο 29

Κυρώσεις

1. Οι παραβάται της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του Ποινικού Κώδικος, εκτός εάν δι΄ετέρας γενικής ή ειδικής διατάξεως προβλέπονται αυστηρότεραι ποιναί, οπότε ισχύουν αι τελευταίαι.

2. Εν περιπτώσει υποτροπής εντός έτους, οι παραβάται τιμωρούνται συμφώνως προς το άρθρον 458 του Ποινικού Κώδικος. Επίσης, εν περιπτώσει διαπιστώσεως παραβάσεως ουσιωδών όρων της παρούσης, η Αστυνομική Αρχή προβαίνει κατόπιν προτάσεως της διενεργούσης τον υγειονομικόν έλεγχον Υγειονομικής Υπηρεσίας εις την προσωρινήν ανάκλησιν της αδείας λειτουργίας μέχρι της πλήρους συμμορφώσεως προς τους όρους της παρούσης.

Θ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Υφιστάμενοι κολυμβητικαί δεξαμεναί

1. Αι υφιστάμεναι δεξαμεναί κολυμβήσεως ή εκείναι δι΄ας εξεδόθη η οικεία οικοδομική άδεια προ της ισχύος της παρούσης Διατάξεως, δέον όπως ικανοποιούν τους όρους της εν λόγω Διατάξεως και τύχουν της απαιτούμενης αδείας λειτουργίας εντός προθεσμίας και ημίσεος (1 ½) έτους από της ισχύος της παρούσης.

Εν πάση περιπτώσει, η Υγειονομική Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την εφαρμογήν της παρούσης εν μέρει ή εν όλω και παντός ετέρου ενδεικνυομένου μέτρου, εντός βραχυτέρας της ως άνω προθεσμίας ή αμέσως, εάν κίνδυνοι δια δημοσίαν υγείαν ή την ασφάλειαν των κολυμβητών επιβάλλουν την λήψιν των μέτρων τούτων.

2.Εάν αι οικοδομικαί εγκαταστάσεις ή ο διαθέσιμος χώρος δεν επιτρέπουν την κατάλληλον διαρρύθμισιν προς πλήρη ικανοποίησιν των όρων της παρούσης, θα εκτελεσθούν υποχρεωτικώς εντός της ως άνω προθεσμίας, αι βελτιώσεις τας οποίας ήθελεν υποδείξει η οικεία Επιτροπή Αδειών, κατόπιν υποβολής σχετικής προτάσεως και σχεδίων υπο του ενδιαφερομένου, υπο τον όρον ότι δεν θα παραβιάζωνται κατά την κρίσιν αυτής ουσιώδεις κανόνες υγιεινής και ασφαλείας, δημιουργούντες αμέσους κινδύνους δια την υγείαν και σωματικήν ακεραιότηταν των λουομένων.

2. Εάν όμως δι΄οιονδήποτε λόγον δεν καθίσταται τελικώς δυνατή η κατασκευή των απαιτουμένων ως άνω εντελώς απαραιτήτων εργασιών, με αποτέλεσμα να παραβιάζωνται ουσιώδεις όριο υγιεινής και ασφαλείας, δεν θα χορηγείται άδεια λειτουργίας της δεξαμενής.

3. Κατά των ως άνω αποφάσεων δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει ένστασιν εντός 20 ημερών από της κοινοποιήσεως αυτών εις την Δευτεροβάθμιον Επιτροπή Αδειών Καταστημάτων και Επιχειρήσεων (ΒΔ 245/26.3.1971, άρθρον 6)

Εν Αθήναις της 15 Ιανουαρίου 1973

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Pisina|Prokat

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Η τεχνολογική εξέλιξη, έχει βοηθήσει ώστε ν’ αναπτυχθεί μια εξαιρετικά ευέλικτη μεθοδολογία κατασκευής μιας πισίνας. Πλέον υπάρχουν τρόποι κατασκευής, που επιτρέπουν ευρεία οικονομική κλιμάκωση και εναλΠισίνα 3 X 6 Βαριάς Προκατασκευής Skimmer Invisible

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Η κατασκευή μιας πισίνας παύει να θεωρείται πολυτέλεια και γίνεται δυνατότητα όλων. Με μια προκατασκευασμένη πισίνα (προκάτ) μπορούν όλοι να πραγματοποιήσουν το μικρό ή μεγάλο όνειρο τους. Προσφέρεται πλήρως εγκατεστημένη στο χώρο σας και έχει δυνατότητα εξοπλισμού με οποιοδήποτε αξεσουάρ.

Πληροφορίες για την κατασκευή Πισίνας προκάτ

Κατασκευή πισίνας: Τι διαστάσεις και υλικά να έχει.

Ας ξεκινήσουμε με τις διαστάσεις. Προφανώς, όσο μεγαλύτερη πισίνα παραγγείλετε να κατασκευαστεί, τόσο περισσότερη εργασία και υλικά κατασκευής θα χρειαστούν. Αυτό γενικά μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος κατασκευής.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Επίσης, τα υλικά κατασκευής πισίνας προκάτ διαφέρουν σημαντικά τόσο από άποψη ποιότητας όσο και κόστους. Για παράδειγμα, οι πισίνες από μπετόν αρμέ στοιχίζουν πολύ περισσότερο από τις προκατασκευασμένες πισίνες που χρησιμοποιούν PVC στα εσωτερικά τοιχώματα.

Κατασκευή πισίνας προκάτ: Τι βάθος να έχει.

Επιπλέον, το βάθος του πάτου της πισίνας αποτελεί έναν παράγοντα που επηρεάζει το κόστος της. Όσο πιο βαθιά είναι μία πισίνα, τόσο περισσότερες εκσκαφές απαιτούνται, άρα θα χρειαστεί να ξοδέψετε παραπάνω χρήματα στο τέλος για την κατασκευή της.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Παράλληλα, τα διάφορα αξεσουάρ και πρόσθετα της πισίνας, όπως ο φωτισμός, η περίφραξη, ο βατήρας και οτιδήποτε άλλο, θα σηματοδοτήσουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις για την τσέπη του αγοραστή.

Κατασκευή πισίνας προκάτ: Τι φίλτρα να έχει.

Ακόμη, έχετε σκεφτεί τι είδους φίλτρο θα χρησιμοποιήσετε; Τι γίνεται με το σύστημα καθαρισμού; Θα διαθέτει η πισίνα σας τυχόν εξελιγμένα χαρακτηριστικά; Ανάλογα με την πισίνα που θα επιλέξετε (τη μάρκα και το είδος), όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα επιπρόσθετο έξοδο στο συνολικό για την κατασκευή πισίνας κόστος.

Τι κόστος έχει η κατασκευή πισίνας προκάτ.

Το φάσμα του κόστους για την κατασκευή πισίνας προκάτ είναι πολύ ευρύ στις μέρες μας, αλλά γενικά οι πισίνες ακολουθούν καθοδική πορεία. Από μερικές χιλιάδες ευρώ έως κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, διατίθενται πισίνες για όλα τα βαλάντια.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Ωστόσο, μην παραβλέπετε ποτέ και τα έξοδα συντήρησης της πισίνας σας. Γενικά, η πισίνα πρέπει να θεωρείται ως επένδυση, αφού για παράδειγμα αν θελήσετε κάποια στιγμή να πουλήσετε το σπίτι σας, η πισίνα είναι ισχυρό χαρτί διαπραγμάτευσης για την αύξηση της τιμής του.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Η κατασκευή μίας πισίνας προκάτ στην περίμετρο του σπιτιού σας είναι ένα πολύτιμο «κεφάλαιο» που εκτοξεύει την αξία του σπιτιού σας εν μέσω μίας εποχής που η ζήτηση για πισίνες είναι υψηλή λόγω της πτώσης του κόστους τους.

Πισινα Τεκμηρια.

Κατασκευή πισίνας προκάτ: Τι τύπο να επιλέξω;

Κατ’ αρχάς, επιλέξτε τον τύπο πισίνας που θα προτιμήσετε να εγκαταστήσετε στην έκτασή σας. Η κατασκευή πισίνας προκάτ προκρίνεται ως λύση επειδή το υλικό κατασκευής της είναι ευέλικτο και ως κατασκευή έρχεται σε έτοιμη μορφή ώστε να τοποθετηθεί στο σημείο όπου έχουν γίνει εκσκαφές. Οι περισσότερες πισίνες προκάτ είναι ορθογώνιες, αλλά πλέον συναντάμε οβάλ και άλλα σχήματα.

ΠΡΟΚΑΤ ΠΙΣΙΝΑ με ΠΑΝΕΛ

Τι έγγραφα πρέπει να έχω για την κατασκευή πισίνας προκάτ

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Παράλληλα, η κατασκευή πισίνας προκάτ υπόκειται σε πολεοδομικούς και αρχιτεκτονικούς περιορισμούς, όπως άλλωστε ισχύει για κάθε εργασία αναβάθμισης ή επέκτασης μίας κατοικίας. Επομένως, θα χρειαστείτε οικοδομική άδεια και έγκριση προτού αρχίσουν οι εργασίες.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Επιπρόσθετα, η επιλογή του κατάλληλου σημείου για την κατασκευή πισίνας προκάτ θεωρείται εξίσου κομβική με την ίδια την κατασκευή. Οι έμπειροι κατασκευαστές θα σας δώσουν σίγουρα τα φώτα τους, αλλά καλό θα ήταν να αναλογιστείτε μερικά από τα ακόλουθα σημεία.

ΠΡΟΚΑΤ ΠΙΣΙΝΑ με ΠΑΝΕΛ

Τι πρέπει να προσέχω στην κατασκευή πισίνας προκάτ.

Πρώτον, επωφεληθείτε από το φως του ήλιου και επιλέξτε ένα σημείο που είναι πάντοτε ανοιχτό στον ήλιο και μακριά από τα δέντρα. Μία τέτοια τοποθεσία όχι μόνο θα διασφαλίσει τη ζεστή θερμοκρασία του νερού, αλλά επίσης θα περιορίσει την πτώση φύλλων μέσα στην πισίνα.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Δεύτερον, η κατασκευή πισίνας προκάτ σε μία περιοχή με ισχυρό άνεμο αυξάνει την εξάτμιση του νερού, γεγονός που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να ανεφοδιάζετε διαρκώς την πισίνα σας με νερό ώστε να διατηρείται το προβλεπόμενο επίπεδο. Δημιουργήστε ανεμοθραύστη μέσω ειδικής περίφραξης ή φυτεύοντας συστοιχία δέντρων.

Η Νομοθεσια για τις Πισινες Τρίτον, αποφύγετε να κατασκευάσετε την πισίνα σας σε πολύ χαμηλό επίπεδο εάν η μορφολογία του εδάφους είναι επικλινής, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλημμύρα με λάσπη και υπολείμματα κατά τη διάρκεια περιόδου έντονης βροχόπτωσης.

Pisina|Prokat

Πισινες Νομοθεσια Για επαγγελματικές πισίνες σε ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αθλητικά κέντρα και για την ιδιωτική σας πισίνα στο σπίτι ή στο εξοχικό σας. Ζητήστε μας Προσφορά Τωρα!.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

E-mail: pisinaprokat@protonmail.com

+ 30 6941 585591 (WhatsApp, Viber)

Η γνώμη σας είναι σημαντική για μας. Παρακαλούμε καταγράψτε οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση σας, στη φόρμα που ακολουθεί. Σύντομα θα έχετε την απάντηση μας.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  RENOLIT ALKORPLAN is the best on site lining for new swimming pool and renovations

  
  
  Open chat
  ???? Χρειαζεστε Βοηθεια ? Μπορω να Βοηθησω
  Γεια σας ????
  Πως Μπορω να Βοηθησω ?
  Καλεστε μας Τωρα.... Ειναι ΔΩΡΕΑΝ